Hvad er miljøscreening?

MiljøscreeningNår private huse, parcelhuse og andre  bygninger skal enten ombygges eller rives ned, er det ejerens pligt at sørge for, at der bliver foretaget en miljøscreening af bygningerne. Miljøscreeningen skal afdække om bygningerne eller dele af dem indeholder miljøskadelige stoffer. Det, der ifølge loven skal screenes for, er asbest, klorerede paraffiner også kendt som KP’er, PCB, tungmetaller, olie og PAH’er som er tjærestoffer. I udgangspunktet gælder denne forpligtelse i forhold til alle huse, der har gennemgået en ombygning, fået en tilbygning eller lignende. Det er dog især huse fra perioden mellem 1950 til 1977, som har den største risiko for at indeholde skadelige stoffer i bygningsdele. Man skal altid overlade miljøscreeningen til erfarne fagfolk og analysen af de prøver, der tages, skal altid foretages på et akkrediteret laboratorium.

Lovbestemt procedure

En miljøscreening er en lovbestemt procedure, der sørger for, at bygninger undersøges for skadelige stoffer, der kan ødelægge miljøet. Det er en screening, der skal foretages, når en bygning eller en bygningsdel skal rives ned eller bygges om. Screeningen går efter en lang række forskellige stoffer, som man vil undgå i miljøet og, det er således ikke kun asbest og PCB, man er på jagt efter.

Besked til både kommune og entreprenør

Når der skal foretages en miljøscreening, skal bygherren (ejeren af huset) udfylde et skema specielt møntet på denne type screening. I tillæg skal han eller hun lægge en arbejdsplan for miljøscreeningen. Både den entreprenør, der forestår byggeprojektet, og kommunen skal have besked, hvis der påvises PCB og andre skadelige stoffer i de bygningsdele eller materialer, som berører byggeprojektet. Det er dog kun, hvis koncentrationen af stofferne ligger over den tilladte grænse for farligt affald. Kommunen skal i tillæg have besked om, hvilke typer affald, der er tale om og hvor meget. Det skal anmeldes til kommunen minimum to uger før byggeprojektet påbegyndes.

Stikprøver af materialer

En bygherre kan overlade miljøscreeningen til entreprenøren, men ansvaret for at overholde lovgivningen, vil altid ligge på bygherren. Selve screeningen udføres ved at tage stikprøver fra de materialer, som findes i bygningsdelene, der skal rives ned eller bygges om. Man tager stikprøverne der, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der kan være miljøskadelige stoffer. Stikprøverne tages på de synlige overflader af bygningsdelen. For eksempel kan det være en prøve fra fugemasse, træværk, fliser, beton, mur og andre steder, der typisk indeholder skadelige stoffer elle, hvor der kan have forekommet indsivning fra de tilstødende materialer. Man vil så vidt muligt undgå at ødelægge konstruktioner mm. når man foretager stikprøverne.

Guide til bygherre eller husejer

Herunder er en guide, som leder dig gennem miljøscreeningsprocessen. På den måde kan du lettere og hurtigere få startet dit byggeprojekt. Som husejer eller bygherre skal du gøre følgende:

  • Indhent en nedrivningstilladelse fra kommunen (det gælder dog kun, hvis der nedrives bygningsdele under om- eller udbygningen).
  • Download og udfyld miljøscreeningsskema. Det kan findes på kommunens hjemmeside.
  • Find en virksomhed, der kan foretage prøvetagninger og beregne affaldsmængder.
  • Anmeld affaldstyper og – mængder til kommunen.
  • Fremsend dokumentation om korrekt affaldshåndtering til kommunen.

Måske virker det uoverskueligt at skulle sørge for både en miljøscreening og korrekt håndtering af processen, både hvad angår arbejde og affaldshåndtering, når man står foran et større byggeprojekt. Det kræver både tid og koster penge, men du skal huske at tænke på, at det ikke bare er et ubelejligt lovkrav. Det er med til at sørge for, at indeklimaet i huset ikke er sundhedsskadeligt for beboerne og er derfor en vigtig procedure. Ud over det sundhedsmæssige aspekt ender det ofte også med at blive dyrere for bygherren eller ejeren, hvis de undlader at få foretaget en miljøscreening, og så alligevel skal skilles sig af med giftigt affald i forbindelse med byggeprojektet.